NKR’s årsrapport för 2014

NKR har nu presenterat sin årsrapport för 2014. I den tar bland annat NKR upp tio utvalda punkter som dels består av viktiga händelser under det gånga året och dels rekommendationer för framtiden. Bland dessa punkter kan nämnas:

  • Under år 2014 har fullgörandekostnader, s.k. compliance costs, till följd av regler ökat kraftigt. Till största del beror detta på en ny reglering om lagstadgad minimilön.
  • Ett nytt arbetsprogram för Better Regulation presenterades under år 2014 av den tyska regeringen.
  • I syfte att förbättra lagstiftningsprocessen när förslag till ny EU-rätt förhandlas borde den tyska regeringen  förespråka kostnadseffektiva lösningar både när kommissionen arbetar fram nya förslag såväl som när förslaget diskuteras med andra medlemsstar i Rådet.
  • Nya bestämmelser om att begränsa eller minska s.k. red tape och regelkostnader bör inrättas. Det skulle medföra att ambitionen och intresset av regelförenkling bibehålls inom den tyska regeringen och i lagstiftningsprocessen.

NKR’s årsrapport kan läsas här.