Regeringen: ”Konsekvensutredningarnas kvalitet behöver förbättras”

I skrivelsen ”En förenklingspolitik för stärkt konkurrenskraft, tillväxt och innovationsförmåga” redovisas regeringens nya mål för förenklingspolitiken. De nya målen innebär bl.a. att de samlade regelverken ska utgå från proportionalitet och vara utformade så att de bidrar till att främja svenska företags tillväxt, konkurrenskraft samt innovations- och omställningsförmåga och att kostnader för svenska företag som följer av regler ska minska.

Det konstateras att sakliga och väl utformade konsekvensutredningar som beskriver relevanta effekter av ett förslag är en avgörande förutsättning för att uppnå målen för förenklingspolitiken. Regeringen hänvisar till Regelrådets bedömningar att regelgivares konsekvensutredningar under flera år visat på bristande kvalitet och att de behöver förbättras och utvecklas, både kvalitets- och innehållsmässigt.

Läs regeringens pressmeddelande samt skrivelse här