Ökade möjligheter till elektronisk ingivning av årsredovisningar 

Bolagsverket har föreslagit ändringar i befintliga föreskrifter som medger att handlingar får ges in elektroniskt om de uppfyller de tekniska krav som Bolagsverket ställer och genom de särskilt utpekade tjänsterna på Bolagsverkets webbplats. Målsättningen med de föreslagna förändringarna är att fler företag – kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag – ska kunna inge årsredovisningen elektroniskt, att vissa av de rapporteringsskyldiga företagen ska kunna inge årsredovisningen i samma format som de redan använder sig av vid inrapportering till Finansinspektionen samt möjliggöra en effektiv återanvändning av uppgifter, exempelvis för statistikrapportering till SCB.

Regelrådet bedömer att Bolagsverket har genomfört en tydlig och tillräckligt omfattande konsekvensutredning. Flertalet delaspekter är utförligt redovisade, andra är knapphändigt, men godtagbart, redovisade. Storleken på berörda företag är den enda aspekt som Regelrådet bedömer bristfälligt redovisad. Mot bakgrund av att det är fråga om möjlighet till förenklingar och frivillighet, bedömer dock Regelrådet att konsekvensutredningen sammantaget uppfyller kraven i förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning.

Läs mer