”One in One out”-rule

COLOURBOX957835 berlinI samband med ett event i oktober 2014 organiserat  av Regelrådets tyska motsvarighet Normenkontrollrat (NKR) rekommenderade NKR den tyska regeringen att införa ett nytt mål för att minska eller åtminstone begränsa fullgörandekostnaderna för företag. I onsdags förra veckan tog den tyska regeringen beslutet att införa en så kallad ”One in One out”-regel. Den nya regeln kommer att träda i kraft den 1 juli 2015.

Denna grundregel ska gälla för alla lagstiftningsförslag som medför kostnader för företag. Alla ekonomiska bördor som tillkommer för företagen kommer att behöva kompenseras av lagstiftningsåtgärder som minskar dessa kostnader i samma storleksordning. Undantag ska göras endast i följande fall:

– Lagförslag på grund av europeiska eller internationella förpliktelser

– Lagförslag för att avvärja en fara eller

– Lagförslag med en livslängd på högst ett år

Läs mer om den nya regeln här.