Regelrådet blir särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket

Regelrådets verksamhet permanentas och inordnas som ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket.

Såväl Regelrådet som Tillväxtverket arbetar med att förenkla företagens vardag. Regelrådet har i uppdrag att granska förslag till nya regler och tillhörande konsekvensutredningar utifrån reglers effekter för företag. Tillväxtverkets roll är att driva på och utveckla förenklingsarbetet i samverkan med departement, myndigheter, kommuner och näringsliv.

Regelrådet, som idag är ett oberoende granskningsorgan i form av en statlig kommitté, har mandat att bedriva sin verksamhet till och med den 31 december 2014. Genom att Regelrådet permanentas som ett särskilt beslutsorgan kommer verksamheten som syftar till minskade regelbördor för företag i Sverige att kunna fortsätta sitt viktiga arbete.

För mer information om Regelrådets uppdrag från och med den 1 januari 2015 se 17-19§§ i förordning om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket läs här.