Regelrådet svarar i SvD Opinion

Regelrådet svarar på felaktigt påstående där SvD Opinion skriver att Regelrådet arbetar för att den Svenska lagstiftningen till skydd för arbetstagare, miljö och konsumenter ska sänkas till EU:s absoluta miniminivå.

Så här skriver Regelrådet i sin replik:

Regelrådet är en fristående statlig kommitté som är politiskt oberoende och tar inte ställning till politiken bakom förslag till nya eller ändrade regler. Därmed är det fel att säga att Regelrådet arbetar för att försämra skydd för arbetstagare, miljö och konsumenter, vilket Eva Nordmark och Mikael Karlsson gör på Brännpunkt 20/2.

Regelrådet arbetar för att minska onödigt regelkrångel och därmed ge Sveriges företagare en enklare vardag. Regelrådets uppdrag är att granska utformningen av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företag. Regelrådet granskar också hur konsekvenserna av de föreslagna reglerna för företag har beskrivits och om alternativa lösningar har redovisats i konsekvensutredningen.

Regelrådet konstaterar i sin årsrapport för 2012 att kvaliteten på konsekvensutredningarna är låg. Det saknas ofta tillräckliga beskrivningar och beräkningar av konsekvenserna för företag. Detta gäller inte minst förslag till regler som handlar om genomförande av EU-rätt.

Hälften av alla nya eller ändrade regler i Sverige har sitt ursprung i EU-rätten. Regelrådet och NNR har tagit fram en rapport ”Att tydliggöra gold-plating – ett bättre genomförande av EU-lagstiftning”. Med gold-plating avses i rapporten att i förhållande till miniminivån, till exempel att lägga till regelkrav, utvidga tillämpningsområdet eller införa regler som faller utanför direktivets räckvidd. I rapporten föreslås att regeringen beslutar att miniminivån för genomförande av direktiv ska definieras i varje enskilt fall. Regelrådet motsätter sig självklart inte att genomförandet går utöver miniminivån till skydd för till exempel arbetstagare, miljö och konsumenter. Däremot kräver Regelrådet att det då görs en utförlig konsekvensutredning som beskriver effekterna för företag och alternativa lösningar.

Med utförliga konsekvensutredningar blir genomförandet av EU-rätten väl motiverad och därmed kan onödigt regelkrångel för företag undvikas.

Artikel i SvD Näringsliv den 7 feb

Årsrapport 2012