Regelrådets årsrapport 2015:Utredningar av företagens regelkostnader kan bli bättre

Årsrapport 2015 Regler är ett av de största hindren för tillväxt i små och medelstora företag. Regelrådet konstaterar att det fortfarande är många konsekvensutredningar av hur nya regler påverkar företag som håller för låg kvalitet. Och jämfört med 2014 har inga väsentliga förbättringar uppnåtts. Enligt Regelrådet bedöms en majoritet av de konsekvensutredningar som görs inte ha tillräcklig kvalitet för att uppfylla de krav som ställs i förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet skriver i sin årsrapport att det finns starka skäl för att den utbildning och stödverksamhet som bedrivs av bland andra Tillväxtverket ska fortsätta och fokusera på förbättringar av analyser av hur regler påverkar företags kostnader och konkurrensförhållanden. Läs hela rapporten här.