Regelrådets årsrapport 2016

Årets granskning har visat att kvaliteten på konsekvensutredningarna generellt sett har förbättrats jämfört med tidigare år. Detta reflekteras i en markant förbättring av statistiken avseende konsekvensutredningar som uppfyller de krav som ställs i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Över hälften (52 procent) av konsekvensutredningarna bedömdes uppfylla kraven. I rapporten redovisas några möjliga förklaringar till förbättringen.

Utöver den ordinarie granskningen har Regelrådet under året granskat fler konsekvensutredningar från EU än tidigare. Dessutom har det internationella samarbetet tagit en mer strukturerad form genom RegWatchEurope (RWE). RWE utgör ett forum som möjliggör utbyte av idéer och erfarenheter med andra granskningsorgan.

Trots den förbättrade statistiken visar en närmare analys på stora skillnader i kvaliteten. Det är tydligt att skilda förslagsställare har kommit olika långt i sitt arbete med konsekvensutredningar. Fortfarande fattas beslut om nya och ändrade regler trots att dess konsekvenser inte är tillräckligt utredda.

Läs mer och ladda ner Årsrapporten här