RegWatchEurope träffar Maroš Šefčovič, EU-kommissionens vice ordförande

 

Gruppfoto med deltagare vid RegWatchEurope möte.

Regelrådets ordförande Anna-Lena Bohm ledde delegationen från RegWatchEurope (RWE) som den 22 maj träffade EU-kommissionens vice ordförande, Maroš Šefčovič, och medlemmar ur hans kabinett för att diskutera aktuella frågor kopplade till EU:s lagstiftningsprocess, inklusive politiska åtaganden om tillväxtfrämjande regelverk i meddelandet om långsiktig konkurrenskraft.

RWE välkomnade EU-kommissionens initiativ för att förenkla lagstiftning och minska regelbördor, men underströk också vikten av att inte begränsa detta till rapporteringskrav, eller enbart administrativa bördor. Målsättningar och krav på minskade regelbördor bör omfatta alla typer av fullgörandekostnader. EU-kommissionär Šefčovič delade generellt den åsikten.

RWE beklagade avsaknaden av konsekvensutredningar till flera större lagstiftningsförslag på senare tid, med hänvisning till ärendets brådskande natur. RWE framhöll att bristen på konsekvensutredning på EU-nivå riskerar att leda till längre och mer komplicerade förhandlingar och till sämre utformade regler. Dessutom skapar avsaknad av konsekvensutredning på EU-nivå ökade bördor för medlemsstaterna, både i förhandlingsfasen och i den senare implementeringsfasen. Möjligheten att inrätta ett snabbspår för konsekvensutredning, att användas endast undantagsvis, diskuterades.
Problem relaterade till genomförande av EU-lagstiftning i medlemsstaterna, medförande onödiga regelbördor, lyftes också. Det verkade finnas en samsyn om ett behov av ökat fokus på ex post-utvärdering av regelverk och anordnandet av regelbundna implementeringsworkshoppar föreslogs som ett sätt att bidra till detta.

Deltagare på rad.