RegWatchEurope-seminarium om utvärdering av lagstiftning

Den 15-16 mars möttes representanter från RegWatchEurope-sekretariaten i Stockholm för att diskutera hur nätverket kan bidra till att vidareutveckla lagstiftningsprocessen på nationell, EU- och global nivå.

Mötet inkluderade ett seminarium om ex post-utvärdering, vid vilket OECD:s regelkommitté, EU-kommissionens generalsekretariat och Europaparlamentets utredningstjänst deltog digitalt.

Medan konsekvensutredning ex ante syftar till att identifiera, analysera och uppskatta effekterna av alternativa lösningar och regelkrav, syftar ex post-utvärderingar till att analysera huruvida de uppskattade effekterna var korrekta, om målsättningarna med initiativet har uppnåtts och om kraven fortfarande är ändamålsenliga. Lämpligen åtföljs analysen av rekommendationer, t.ex. att regelverket bör revideras, helt tas bort eller bibehållas utan ändringar.

Många länder saknar emellertid processer för systematisk utvärdering. Enligt den senaste OECD Regulatory Policy Outlook-rapporten är det färre än 25 procent av OECD-länderna som systematiskt följer upp om regelverk uppfyller målsättningarna med dem. Bland slutsatserna i rapporten kan nämnas att ex post-utvärdering är den svagaste länken i lagstiftningsprocessen, att den ofta inte anses vara en integrerad del av lagstiftningscykeln och att det finns stora brister i såväl utformning som tillämpning.

EU:s system för bättre lagstiftning bygger på omfattande riktlinjer och verktyg som utfärdats – och ska följas – av EU-kommissionen och rankas relativt högt i OECD:s mätningar. Trots detta påvisar de senaste årliga rapporterna från EU-kommissionens nämnd för lagstiftningskontroll (Regulatory Scrutiny Board, RSB) flera brister, däribland kvaliteten på ex post-utvärderingar. RSB anser att riktlinjerna används alltför mekaniskt, utan tillräckliga reflektioner om hur utvärderingskriterier bör anpassas efter de specifika omständigheterna eller hur kriterier hänger samman. I dess senaste årliga rapport konstaterar RSB att kvaliteten på utvärderingar har förbättrats i jämförelse med tidigare år, men att det fortfarande finns brister. Bland de utvärderingar som fick ett negativt utlåtande av RSB var det exempelvis vanligt med problem beträffande beskrivningar av målsättningar och omfattning, interventionslogik, datainhämtning och samråd, samt med kvantifiering av kostnader och nyttor.

Diskussionerna på seminariet fokuserade på avsaknad av politisk efterfrågan på och incitament för ex post-utvärdering, liksom brist på kunskap om utvärdering bland lagstiftare. Vikten av systematisk utvärdering som en lärandeprocess, som inkluderar datainhämtning, underströks. Behovet av en starkare koppling mellan konsekvensutredning ex ante och utvärdering i efterhand, t.ex. genom att inkludera planer och kriterier för utvärdering redan i konsekvensutredningen och utvärderingar som en utgångspunkt för konsekvensutredning betonades, liksom granskningsorgans betydelse för att säkerställa hög kvalitet.