RegWatchEurope yttrar sig över EU-rapport om regelbördor

Varje år publicerar EU-kommissionen en rapport om den årliga regelbördan, den s.k. Annual Burden Survey. I den senaste rapporten skriver kommissionen att EU-lagstiftning som antagits under 2022 kommer att minska den administrativa regelbördan med 7,3 miljarder årligen. I rapporten anges att av de totalt 52 lagstiftningsinitiativ som antogs av EU-kommissionen 2022 och som omfattas av principen ”en in, en ut” antas 30 av dessa (58 %) medföra administrativa kostnader eller besparingar för medborgare eller företag enligt de konsekvensutredningar som åtföljer lagstiftningsförslagen. Av de 22 initiativ som inte förväntades medföra administrativa kostnadsförändringar förväntades emellertid 15 medföra anpassningskostnader. EU-kommissionens målsättning om att i största möjliga utsträckning kompensera administrativa och andra fullgörandekostnader som införs med nya lagstiftningsförslag genom att minska befintliga kostnader inom samma policyområde uppnåddes således, med ett undantag, med god marginal enligt rapporten. Betydelsen av Fit for Future (F4F)-plattformens roll för att minska regelbördorna framhålls också i rapporten.

I sitt yttrande välkomnar RWE kommissionens ambition att minska rapporteringskostnader med 25 procent och att principen om en in, en ut har ökat fokus på redovisning av kvantitativa uppgifter i konsekvensutredningar. RWE understryker emellertid vikten av att alla fullgörandekostnader bör omfattas av en in, en ut och efterfrågar större tydlighet i kommande rapporter hur målsättningen om minskade administrativa bördor fördelas mellan myndigheter och företag. I yttrandet ifrågasätter RWE hur kompensationsåtgärder beskrivs i rapporten. RWE sluter sig vidare till kommissionens konstaterande att även rådet, EU-parlamentet och medlemsstaterna måste bidra till att uppnå de övergripande målsättningarna om reducerade bördor, såväl under förhandlingar som i implementeringen av EU-lagstiftning.

Läs RegWatchEuropes yttrande här (pdf)

Läs Annual Burden Survey 2022 här