RegWatchEuropes yttrande över EU-kommissionens meddelande om långsiktig konkurrenskraft

RegWatchEurope har idag överlämnat sitt yttrande till kommissionen om dess meddelande om en långsiktig konkurrenskraft. Yttrandet är fokuserat till avsnittet om hur man vill åstadkomma ett bättre regulatoriskt ramverk och rör reflektioner kring den nya konkurrenskraftskontrollen, metodik för att bedöma kumulativa effekter, principen om ”en in, en ut”, minskade rapporteringsskyldigheter, utvärderingsklausuler, genomförande av EU-lagstiftning i medlemsstaterna samt nyckelindikatorer för att mäta hur målsättningarna uppnåtts.

Läs yttrandet här (pdf)