Svenskt ordförandeskap i RegWatchEurope 2023

Arbetet i det europeiska nätverket av oberoende granskningsorgan, RegWatchEurope (RWE), i vilket Regelrådet är medlem, leddes 2022 av det tjeckiska granskningsorganet RIAB (Regulatory Impact Assessment Board). Läs intervjun med ordförande Marek Havrda här.
Vid sitt senaste möte den 8 december antog styrelsen arbetsprogrammet för 2023. Bland de tematiska ämnen som kommer att ligga i fokus kan nämnas bästa praxis för stöd till regelgivare, EU-konsekvensutredningar och kompletterande nationella utredningar i olika skeden av lagstiftningsprocessen, bedömning av regelverks påverkan på innovation i konsekvensutredningar, ex post-utvärdering och granskning av utvärderingar samt olika aspekter av genomförande av EU-regler i medlemsstaterna. Arbetet kommer att ledas av svenska Regelrådet.