Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

I förslaget anges att föreskrifterna bland annat innehåller nya krav på företagens sårbarhetsanalys och riskanalys, identitetskontroll, bevarande av handlingar och uppgifter, funktioner för regelefterlevnad och intern kontroll samt egenskaper hos det visselblåsningssystem som företagen ska ha.

Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism