Yttrande över promemorian Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden

Förslaget avser en ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) så att mervärdesskatten på förevisning av naturområden sänks från 25 procent till 6 procent.

Av remissen framgår att viss natur eller vissa områden kan vara svåra att ta del av trots allemansrätten, och att en sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden därför kan medföra att fler får möjlighet att ta del av naturen med hjälp av en guide eller naturvägledare.

Av konsekvensutredningen framgår att syftet med förslaget är att öka möjligheten att bedriva naturturism.

Regelrådet finner att förslagsställarens redovisning av förslagets bakgrund och syfte är godtagbar.

Läs hela yttrandet om sänkt skatt på förevisning av naturområden