Yttrande över promemorian Sänkt skatt på bensin och diesel

Regelrådet har yttrat sig över förslaget som avser ändringar i lagen (1994:1776) om skatt på energi så att energiskatten på bensin och diesel sänks med 40 öre per liter för att priset vid pump på så sätt ska kunna reduceras med 50 öre per liter inklusive mervärdesskatt. Ändringarna föreslås träda ikraft den 1 maj 2022.

Läs förslaget och yttrandet här