Yttrande över Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Regelrådet har yttrat sig över promemorian där det föreslås vissa ändringar i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall.

Förslagsställaren föreslår bland annat att anstånd med inbetalning av dels avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter, dels mervärdesskatt vars redovisningsperiod är en kalendermånad får beviljas för högst nio redovisningsperioder vardera.

Läs förslaget och yttrandet här