Datainspektionens föreskrifter (DIFS 2018:02) om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser

Rubricerade ärende, diarienummer 271-2018, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.