Finansdepartementets betänkande Privata utförare – kontroll och insyn (SOU 2013:53)

Enligt Regelrådets bedömning kan förslagets effekter för berörda företag ännu inte bedömas. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende