Föreskrifter om begränsning av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridning av det nya coronaviruset

Rubricerade ärende, ert diarienummer 213-10414-2020, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i uppgift att granska kvaliteten på konsekvensutredningar som ligger till grund för förslag till föreskrifter. Eftersom föreskrifterna i detta fall har beslutats innan konsekvensutredningen har remitterats omfattas inte konsekvensutredningen av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig över remissen.