Föreskrifter om förbud mot vissa sammankomster och tillställningar för att motverka spridningen och tillställningar för att motverka spridningen av coronaviruset

Rubricerade ärende, ert diarienummer 213-6226-2020, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i uppgift att granska kvaliteten på konsekvensutredningar som ligger till grund för förslag till föreskrifter. Eftersom föreskrifterna i detta fall har beslutats innan konsekvensutredningen har remitterats omfattas inte konsekvensutredningen av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig över remissen.