Föreskrifter om tekniska krav vid framställning av elektroniska handlingar samt om arkivrättsliga krav vid framställningen av allmänna handlingar

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.