Förslag till ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering

Förslag till ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning, ert diarienummer 2017/03169, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller förslag till ändrade avgiftsnivåer och det framgår att samråd ska ske med Ekonomistyrningsverket. Enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191) ska myndigheter varje år samråda med Ekonomistyrningsverket om de avgifter som myndigheten tar ut eller avser ta ut. Enligt 2 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska förordningen inte tillämpas på föreskrifter om sådana avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.