Förslag till ändring i PTS föreskrifter (2004:5) om LRIC-metoden för beräkning av kostnadsorienterad prissättning

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.