Förslag till fågelskyddsområdet Norra och Södra Ören i Falkenbergs kommun

Rubricerade ärende, ert diarienummer 511-7277-18, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.