Förslag till nya föreskrifter för väg 214, Södermanlands län

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2019/10784, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

väg 214