Förslag till upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2003:17) om försiktighetsmått för dricksvatten

Remissen innehåller endast förslag till upphävande av allmänna råd, vilket inte omfattas av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.