Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.