Justitiedepartementets remiss av Revisorsnämndens promemoria Förslag om ändring i fråga om revisionsverksamhetsbegreppet

Justitiedepartementets remiss av Revisorsnämndens promemoria Förslag om ändring i fråga om revisionsverksamhetsbegreppet Rubricerade ärende, ert diarienummer Ju2010/1023/L1, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.