Kanslisvar avseende förslag till ändring i verkets föreskrifter (2007:4) om energideklaration för byggnader

Det framgår av rubricerad remiss att Boverket i sin konsekvensutredning gjort en välgrundad bedömning att föreskriften inte får effekter av betydelse för företag. Regelrådet ska enligt sitt uppdrag granska utformningen av förslag som kan få effekter av betydelse för företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Rubricerad remiss omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats hit.