Långtidsutredningen 2015 (SOU 2015:104)

Rubricerade ärende, diarienummer Fi2016/00169/BaS, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.