Lantmäteriets promemorior om indrivning av avgifter

Rubricerade ärende, diarienummer Ju2015/3787/L1 och Ju2015/07675/L1, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.