Lantmäteriets remiss av förslag till ändring i 12 § Lantmäteriets föreskrifter (LMVFS 2007:3) om lägenhetsregister

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.