Migrationsverkets förslag till föreskrifter om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2.2.2.1-2015-69721, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.