Miljödepartementets delbetänkande 4 kap. 6 § miljöbalken (SOU 2012:89)

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.