Förslag till föreskrifter om avgifter för den som har tillstånd att driva öppenvårdsapotek samt upphävande av TLVFS 2014:5

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2019/06014, har remitterats till Regelrådet. Av remissen framgår att E-hälsomyndigheten har samrått med Ekonomistyrningsverket enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Enligt 2 § 2 p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning är förordningen inte tillämplig vad gäller föreskrifter om avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Regelrådet avstår därför från att yttra sig i... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/forslag-till-foreskrifter-om-avgifter-for-den-som-har-tillstand-att-driva-oppenvardsapotek-samt-upphavande-av-tlvfs-20145/

Kanslisvar över E-hälsomyndighetens föreskrifter om avgift av öppenvårdsapotek för att föra receptregistret och läkemedelsförteckningen

Enligt 2 § 2p. förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning (2007:1244) ska förordningen inte tillämpas på föreskrifter om sådana avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen. Förslaget i fråga rör en sådan föreskrift som omfattas av nämnda samrådsskyldighet.

Alla nyheter