Förslag till bildande av naturreservatet Gådeåbergsbrännan, Härnösands kommun

Rubricerade ärende, diarienummer 07.0345.336 har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan finna medför de föreslagna reglerna – till den del de utgör föreskrifter i regeringsformens mening – begränsade effekter för företag. Regelrådet lämnar därför inget yttrande i detta ärende.

Alla nyheter