Förslag om ändringar i föreskrifter och allmänna råd för stora rovdjur samt ny metodik för inventering av björn och varg

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Jordbruksdepartementets förslag till förordning om veterinär service av allmänt ekonomiskt intresse

Regelrådet saknar möjlighet att inom den angivna svarstiden yttra sig över förslaget. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig

Yttrande över Jordbruksdepartementets förslag till förordning om stöd till insatser på livsmedelsområdet

I remissen föreslås en ny förordning som ska ersätta förordningen (2008:80) om stöd till insatser på livsmedelsområdet, vilken upphörde att gälla den 1 januari 2011. Den föreslagna förordningen innehåller bestämmelser om allmänna villkor för stöd, stödberättigande åtgärder, handläggning av stöd, tillsyn, återbetalning och återkrav av stöd samt överklagande.

Jordbruksdepartementets förslag till ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Jordbruksdepartementets förslag till ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder Rubricerade ärende, ert diarienummer Jo2010/3605, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.

Alla nyheter