Förslag om ändringar i föreskrifter och allmänna råd för stora rovdjur samt ny metodik för inventering av björn och varg

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Jordbruksdepartementets förslag till förordning om veterinär service av allmänt ekonomiskt intresse

Regelrådet saknar möjlighet att inom den angivna svarstiden yttra sig över förslaget. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig

Yttrande över Jordbruksdepartementets förslag till förordning om stöd till insatser på livsmedelsområdet

I remissen föreslås en ny förordning som ska ersätta förordningen (2008:80) om stöd till insatser på livsmedelsområdet, vilken upphörde att gälla den 1 januari 2011. Den föreslagna förordningen innehåller bestämmelser om allmänna villkor för stöd, stödberättigande åtgärder, handläggning av stöd, tillsyn, återbetalning och återkrav av stöd samt överklagande.

Jordbruksdepartementets förslag till ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Jordbruksdepartementets förslag till ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder Rubricerade ärende, ert diarienummer Jo2010/3605, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över förslag till förordning om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket

Den föreslagna förordningen, som avses ersätta förordningen (1993:555) om statligt stöd till skogsbruket, innehåller regler om stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder inom skogsbruket och för anläggning och vård av ädellövsskog. Stödet lämnas i mån av tillgång på medel. Förslaget innehåller bl.a. ett krav på att den som mottagit ett stöd efter uppmaning ska lämna Skogsstyrelsen en skriftlig redovisning för den verksamhet stödet gäller och för stödets fortsatta utnyttjande. Detta informationskrav synes vara en naturlig följd av stödsystemet. Regelrådet tillstyrker förslaget.

Jordbruksdepartementets förslag till ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.

Jordbruksdepartementets förslag till förordning om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.

Komplettering till Jordbruksdepartementets promemoria Ny lag om ekologisk produktion (Ds 2009:27)

Den föreslagna kompletteringen medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende. För synpunkter på den tidigare remitterade promemorian (Ds 2009:27) hänvisas till Regelrådets yttrande från den 2 september 2009.

Remiss av Skogsstyrelsens förslag till nationell tillämpning av FLEGT – Forest Law Enforcement, Governance and Trade

Remissen innehåller inget författningsförslag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.

Yttrande över Jordbruksdepartementets promemoria Renskötselkonventionen (Ds 2010:22)

Promemorian innehåller förslag till lag med anledning av konventionen den 7 oktober 2009 mellan Sverige och Norge om gränsöverskridande renskötsel samt till denna lag anknutna ändringar i rennäringslagen (1971:437), lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m., lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. och vapenlagen (1996:67).

Tjänstehundsavelsutredningens betänkande Bättre marknad för tjänstehundar (SOU 2010:21)

Den föreslagna författningen medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över Jordbruksdepartementets remiss av Skogsstyrelsens förslag till ändrade regler om användning av främmande trädslag

Till följd av en översyn av lagstiftningen för skogsodling med utländska trädarter föreslår Skogstyrelsen ändringar i skogsvårdslagen (1979:429), skogsvårdsförordningen (1993:1096) och Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen (SKSFS 1993:2). Ändringarna avser bl.a. restriktioner för användning av främmande trädslag och ökat krav på samråd med berörda samebyar.

Remiss från Utredningen om översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll (Jo 2009:02)

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Remissen innehåller inget författningsförslag. Då Regelrådets granskning är begränsad till författningsförslag och därtill hörande konsekvensutredningar avstår Regelrådet ifrån att yttra sig i detta ärende.

Förslag till ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Rubricerade ärende, ert diarienummer Jo2010/468, inkom till Regelrådet den 25 januari 2010 med önskat svar den 8 februari 2010. Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför ifrån att yttra sig.

Sveriges Lantbruksuniversitets redovisning av regeringsuppdrag om möjligheter till intensivodling av skog

Sveriges Lantbruksuniversitets redovisning av regeringsuppdrag om möjligheter till intensivodling av skog Rubricerade ärende, ert diarienummer Jo 2009/2619, har remitterats till Regelrådet. Remissen innehåller fyra alternativa förslag till precisering av vad som ska anses som jordbruksproduktion (i samband med odling) enligt 12 kap. 9 § miljöbalken samt ett resonemang om behovet av förändringar i miljöbalken och skogsvårdslagstiftningen. Något slutligt förslag till författningstext har inte presenterats. Mot denna bakgrund avstår Regelrådet ifrån att yttra sig.

Yttrande över Jordbruksdepartementets promemoria Vissa samepolitiska frågor (Ds 2009:40)

Promemorian innehåller förslag till ändring i rennäringslagen (1971:437) som syftar till att klarlägga vissa rättsförhållanden som berör samebyar. I promemorian föreslås bl.a. att samebyarna så långt det är möjligt ska tillämpa bestämmelserna i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar (föreningslagen), att det s.k. verksamhetsförbudet (förbudet för samebyarna att bedriva annan verksamhet än renskötsel) slopas, att fler samer har rätt till medlemskap i en sameby samt att rätten till jakt och fiske som i dag tillkommer alla bymedlemmar ska begränsas till de bymedlemmar som bedriver renskötsel med egna renar. Därtill föreslås en allmän hänsynsregel som innebär att såväl den som utövar renskötselrätt som markägare och annan markinnehavare ska visa skälig hänsyn till varandra vid markanvändningen. Slutligen föreslås också regler om fusion mellan samebyar. Dessa regler överensstämmer väsentligen med 12 kap. föreningslagen.

Jordbruksdepartementets förslag till förordning om stöd till företag med avlägset belägen djurhållning för vissa veterinärkostnader

Rubricerade ärende, ert diarienummer Jo2009/3122, inkom till Regelrådet den 9 november 2009 med angiven svarstid senast den 23 november 2009. Regelrådet saknar möjlighet att inom den angivna svarstiden yttra sig över förslaget. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.

Jordbruksdepartementets förslag till förordning om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård m.fl. förordningar

Rubricerade ärende, ert diarienummer Jo2009/3100, inkom till Regelrådet den 9 november 2009 med angiven svarstid senast den 20 november 2009. Regelrådet saknar möjlighet att inom den angivna svarstiden yttra sig över förslaget. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.

Jordbruksdepartementets förslag till förordning om officiella veterinärer och förordning om ändring djurskyddsförordningen

Rubricerade ärende, ert diarienummer Jo2009/3101, inkom till Regelrådet den 9 november 2009 med angiven svarstid senast den 20 november 2009. Regelrådet saknar möjlighet att inom den angivna remisstiden yttra sig över förslaget.

Remissvar avseende delbetänkandet Fiskevård i enskilt vatten – en översyn av lagen om fiskevårdsområden (SOU 2009:53)

Rubricerade ärende, ert diarienummer Jo2009/1886, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas inga effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.

Alla nyheter