Förslag till ändring i föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till ändring i föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Förslaget avser ändring i föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer så att det ska krävas ett särskilt tillstånd för privatpersoner för att använda frät-ande propplösare.

Förslag till ändring i föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Kemikalieinspektionens förslag till ändring i föreskrifter (KIFS 2017:8) om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (2017:8) om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper. I sak anges förslaget innebära införandet av särskilda gränsvärden för anilin som används i leksaker avsedda för barn under 36 månader eller i andra leksaker som är avsedda att stoppas i munnen. Förbudet att använda allergiframkallande doftämnen i leksaker föreslås utökas med tre... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-kemikalieinspektionens-forslag-till-andring-i-foreskrifter-kifs-20178-om-leksakers-brannbarhet-och-kemiska-egenskaper/

Alla nyheter