Yttrande över Kemikalieinspektionens förslag till ändring i föreskrifter (KIFS 2017:8) om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (2017:8) om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper.

I sak anges förslaget innebära införandet av särskilda gränsvärden för anilin som används i leksaker avsedda för barn under 36 månader eller i andra leksaker som är avsedda att stoppas i munnen. Förbudet att använda allergiframkallande doftämnen i leksaker föreslås utökas med tre ämnen och kravet på att ange allergiframkallande doftämnen på leksaker föreslås utökas med 61 ämnen.

Föreskrifterna föreslås träder i kraft den 5 juli 2022. Bestämmelserna om särskilda gränsvärden för anilin i tillägg C föreslås träda i kraft den 5 december 2022.

Förslag till ändring i föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Kemikalieinspektionens förslag till föreskrifter om bekämpningsmedel

Remissen innehåller Kemikalieinspektionens förslag till föreskrifter om bekämpningsmedel. Kemikalieinspektionen har gjort en översyn av nu gällande föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel (av förslagsställaren, och i det följande i detta yttrande, förkortat FBM) och tagit fram ett förslag till en ny författning med bestämmelser om bekämpningsmedel.

Huvudsyftet med förslaget anges vara att föreskrifterna ska bli mer överskådliga och få en enklare och tydligare utformning än de gällande bestämmelserna. Enligt förslaget förlängs perioden (kurssäsongen) för länsstyrelsernas utbildning för distributörer av växtskyddsmedel så att den omfattar hela året. Vidare föreslås att bestämmelserna om information om äldre träskyddsbehandlat virke utmönstras, vilket dock inte bedöms få några konsekvenser av betydelse. I övrigt föreslås endast några mindre ändringar i sak. I fråga om bekämpningsmedel som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur och om ömsesidigt erkännande av utländska utbildningsbevis, har Kemikalieinspektionen inte längre något bemyndigande att meddela föreskrifter. Bestämmelser som motsvarar den nuvarande regleringen i dessa frågor saknas därför i förslaget. Vidare anges att i några fall saknas motsvarigheter till gällande bestämmelser i förslaget därför att det av andra skäl finns anledning till att ändra bedömningen av förutsättningarna för eller behovet av reglering. Det gäller bland annat krav på ackreditering och språk.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Förslag till ändring i föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer – genomförande av undantag enligt RoHS-direktivet

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över förslag till ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper (KIFS 2017:8)

Remissen innehåller förslag till ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper (KIFS 2017:8).

I sak innebär förslaget sänkta gränsvärden för migration av aluminium från leksaker eller delar av leksaker och nya gränsvärden för formaldehyd som används i leksaker avsedda för barn under 36 månader eller i andra leksaker som är avsedda att stoppas i munnen.

Yttrande över Kemikalieinspektionens förslag till föreskrifter om fortsatt giltighet av den tillfälliga föreskriften KIFS 2020:3 om undantag från språkkrav för vissa desinfektionsmedel

Kemikalieinspektionen föreslår att myndighetens föreskrifter (KIFS 2020:3) om märkning och säkerhetsdatablad, som har förlängts till och med den 15 mars 2021, ska fortsätta att gälla till och med den 30 september 2021.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 16 mars 2021.

Förslag till ändring i föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Rubricerade ärende, ert diarienummer 4.7-H21-02922, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Kemikalieinspektionens förslag om fortsatt giltighet av föreskrifter (KIFS 2020:3) om märkning och säkerhetsdatablad

Remissen innehåller förslag till att Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2020:3) om märkning och säkerhetsdatablad, som upphör att gälla den 31 december 2020, ska fortsätta att gälla till och med den 15 mars 2021.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 31 december 2020.

Kemikalieinspektionens föreskrifter om ändring i föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Rubricerade ärende, diarienummer H20-06300, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter om bekämpningsmedel

I remissen ingår förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om
Bekämpningsmedel.

Det anges att förslaget innebär dels ändringar i 3 kap. 20 § kriterierna för hänförande av
växtskyddsmedel till behörighetsklasser, dels införandet av en ny bestämmelse, 3 kap.
21 §, som medger undantag från det av regeringen föreslagna förbudet i 2 kap. 37 §
2–6 förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel (fortsättningsvis
bekämpningsmedelsförordningen) att använda växtskyddsmedel inom vissa områden. Specifikt innebär detta att förbuden mot att använda växtskyddsmedel inom vissa områden inte gäller växtskyddsmedel
vilkas samtliga verksamma ämnen är godkända som verksamma ämnen med låg risk enligt Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011, eller har förtecknats i bilaga 15 till de föreslagna föreskrifterna. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Kemikalieinspektionens konsekvensanalys – Undantag från språkkrav för vissa desinfektionsmedel

Rubricerade ärende, ert diarienummer H20-04623, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i uppgift att granska kvaliteten på konsekvensutredningar som ligger till grund för förslag till föreskrifter. Eftersom föreskrifterna i detta fall har beslutats innan konsekvensutredningen har upprättats omfattas inte konsekvensutredningen av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig över remissen.

Förslag till ändringar i föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer – implementering av undantag enligt RoHS-direktivet

Rubricerade ärende, ert diarienummer 4.7-H20-05102, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över förslag till ändring i föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer

I remissen ingår förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS
2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Förslaget anges gälla genomförande av bestämmelser i EU:s avfallsdirektiv som handlar om rapportering av särskilt farliga ämnen i varor. Det föreslås vidare en reglering av hur
rapporteringen till Giftinformationscentralen ska göras.

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Rubricerade ärende, diarienummer 4.7-H19-06326, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till ändring i föreskrifter (KIFS 2017:8) om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper; gränsvärde för krom (VI)

Rubricerade ärende, ert diarienummer 4.7-H19-05821, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma har Kemikalieinspektionens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till kommissionens direktiv (EU) 2018/725 av den 16 maj 2018 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnade föreskrifter. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Rubricerade ärende, ert diarienummer 4.7-H19-02977, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att delar av förslaget som avser fortsatta nationella undantag för användning av kvicksilver inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig. I den del som det skulle kunna ge effekter av betydelse har Regelrådet kunnat konstatera att förslaget följer av EU-rätten och förslagsställarens handlingsutrymme har såvitt kan bedömas varit synnerligen begränsat.

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Rubricerade ärende, ert diarienummer 4.7-H18-07251, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till Europeiska kommissionens delegerade direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnade föreskrifter. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer; nya ansökningsavgifter

Rubricerade ärende, diarienummer 4.7-H18-06006, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller förslag till ansökningsavgifter för allmänkemikaliedispenser. Enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191) ska myndigheter varje år samråda med Ekonomistyrningsverket om de avgifter som myndigheten tar ut eller avser att ta ut. Enligt 2 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska förordningen inte tillämpas på föreskrifter om sådana avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Kemikalieinspektionens förslag till ändring i föreskrifter (KIFS 2017:8) om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper

Rubricerade ärende, ert diarienummer 4.7-H18-06273, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslagsställarens handlingsutrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter har varit synnerligen begränsat i förhållande till EU-rätten. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnade föreskrifter. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.

Yttrande över Kemikalieinspektionens förslag till ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Remissen innehåller förslag till ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska föreskrifter.

Det föreslås ett utökat rapporteringskrav för högfluorerande ämnen, så kallade PFAS, till Kemikalieinspektionens produktregister. Det föreslagna rapporteringskravet innebär att anmälningsskyldiga företag ska ange i produktregistrets e-rapporteringstjänst ifall PFAS förekommer i en produkt. Inga halter eller specifika ämnen behöver redovisas. Det anges att förslaget kompletterar nuvarande regler som innebär att varje enskilt PFAS-ämne ska rapporteras om de förekommer i halter över 5 viktprocent samt att alla faroklassificerade PFAS ska rapporteras oavsett halt. Det föreslås också att företag med en omsättning under 5 miljoner kronor per år undantas från det föreslagna rapporteringskravet. Dessutom föreslås en teknisk definition av vilka PFAS-ämnen som ska omfattas av de föreslagna bestämmelserna.

I remissen anges att de föreslagna ändringarna avser Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2). Regelrådet har dock noterat att de föreskrifterna har upphävts och ersatts av bland annat Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7).

Alla nyheter