Förslag till föreskrifter om ansökan om registrering av annonsdatabas enligt lagen om upphandlingsstatistik

Rubricerade ärende, ert diarienummer 288/2020, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till föreskrifter om betalning av avgifter inom registermyndighetens verksamhet

Rubricerade ärende, ert diarienummer 287/2020, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Näringsdepartementets promemoria Kompletterande förslag till betänkandet En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (SOU 2016:49)

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig

En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Kanslisvar avseende Konkurrensverkets förslag till ändrade allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift m.m.

Remissen innehåller endast förslag till allmänna råd. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats hit.

Yttrande över Konkurrensverkets förslag till föreskrifter om anmälan om företagskoncentration enligt konkurrenslagen

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om anmälan om företagskoncentration enligt konkurrenslagen (2008:579) som ska ersätta Konkurrensverkets nuvarande föreskrifter på området (KKVFS 2009:3). I huvudsak föreslås att den s.k. komplettförklaringen dvs. konkurrensverkets skyldighet att fatta beslut om anmälan är fullständig eller inte, ska utgå och ersättas av en skyldighet för verket att skyndsamt meddela anmälande parter om anmälan saknar obligatoriska uppgifter. Vidare föreslås en skyldighet för ett företag att till sin anmälan i särskild bilaga bifoga en sammanfattande beskrivning av koncentrationen. Den nuvarande skyldigheten att till anmälan foga marknadsundersökningar, analyser och beslutsunderlag begränsas till koncentrationer där det finns berörda marknader.

Konkurrensverkets allmänna råd om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna

Konkurrensverkets allmänna råd om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna Rubricerade ärende, ert diarienummer 708/2008, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet granskar förslag till lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter som kan få effekter av betydelse för företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Allmänna råd omfattas inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.

Alla nyheter