Föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka smittspridningen av covid-19

Rubricerade ärende, ert diarienummer 213-14511-20, har remitterats till Regelrådet.   Regelrådet har i uppgift att granska kvaliteten på konsekvensutredningar som ligger till grund för förslag till föreskrifter. Eftersom föreskrifterna i detta fall har beslutats innan konsekvensutredningen har remitterats omfattas inte konsekvensutredningen av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig över remissen.

Förslag till föreskrifter om miljökvalitetsnormer för yt- och grundvattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt

Av förslaget framgår inte vilka faktiska effekter förslaget kan få för företag. Sådana effekter kan avläsas först då behov av åtgärder har fastställts och föreskrifter om dessa direkt berör företagen i vattendistriktet.  Regel­rådet förutser att dessa väntade föreskrifter sänds till Regelrådet för granskning. Mot denna bakgrund avger Rege­l­rådet inte något yttrande i det nu aktuella ärendet.

Alla nyheter