Yttrande över föreskrift för kvalitetskrav för yt- och grundvattenförekomster i Sveriges fem vattendistrikt

Förslaget omfattar reviderade miljökvalitetsnormer för yt- och grundvattenförekomster i Sveriges fem vattendistrikt i respektive läns föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster. I föreskrifternas bilagor, liksom för respektive vattenförekomst i VISS (vatteninformationssystem Sverige), anges de miljökvalitetsnormer, eventuella undantag och andra bestämmelser som beslutats för respektive vattenförekomst.  

Förslag till beslut och skötselplan för det utvidgade naturreservatet Stornäset, Sundsvall kommun

Rubricerade ärende, diarienummer 511-6899-12, har remitterats till Regelrådet. Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.  

Förslag till beslut och skötselplan för det inplanerade naturreservatet Kärmsjöbäcken, Sollefteå kommun

 Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Länsstyrelsen Västernorrlands förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Mossaträsk-Stormyran, Örnsköldsviks kommun

Remissen innehåller inget förslag till författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avger därför inte något yttrande i detta ärende.

Alla nyheter