Yttrande över föreskrift för kvalitetskrav för yt- och grundvattenförekomster i Sveriges fem vattendistrikt

Förslaget omfattar reviderade miljökvalitetsnormer för yt- och grundvattenförekomster i Sveriges fem vattendistrikt i respektive läns föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster. I föreskrifternas bilagor, liksom för respektive vattenförekomst i VISS (vatteninformationssystem Sverige), anges de miljökvalitetsnormer, eventuella undantag och andra bestämmelser som beslutats för respektive vattenförekomst.

 

Förslag till beslut och skötselplan för det utvidgade naturreservatet Stornäset, Sundsvall kommun

Rubricerade ärende, diarienummer 511-6899-12, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

 

Förslag till beslut och skötselplan för det inplanerade naturreservatet Kärmsjöbäcken, Sollefteå kommun

 Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Länsstyrelsen Västernorrlands förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Mossaträsk-Stormyran, Örnsköldsviks kommun

Remissen innehåller inget förslag till författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avger därför inte något yttrande i detta ärende.

Förslag till revidering av beslut och skötselplan för naturreservatet Stensjöflon, Sollefteå kommun

Beslut om bildande av naturreservat och därtill anknutna reservatsföreskrifter utgör enligt Regelrådets uppfattning inte utfärdande av författning i regeringsformens mening (jfr Håkan Strömberg, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, tredje upplagan, Juristförlaget i Lund, 1999, s. 42). Länsstyrelsens förslag omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår från att yttra sig i detta ärende.

Länsstyrelsens i Västernorrlands län förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Prästflon, Sollefteå kommun

Remissen innehåller inget förslag till författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avger därför inte något yttrande i detta ärende.

Länsstyrelsens i Västernorrlands län förslag till beslut och skötselplan för det planerade naturreservatet Flakamon, Sundsvalls kommun

Remissen innehåller inget förslag till författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avger därför inte något yttrande i detta ärende.

Nytt reservatsbeslut för Storsands naturreservat

Av Regelrådets tidigare ställningstagande i ärende N2008:05/2009/45 den 16 mars 2009 följer att bildande av naturreservat och därtill anknutna reservatsföreskrifter inte omfattas av Regelrådets granskning.

Regelrådet lämnar därför inget yttrande i ärendet.

 

Planerad naturreservatsbildning Stensjön, Ånge kommun

Av Regelrådets tidigare ställningstagande i ärende N2008:05/2009/45 den 16 mars följer att bildande av naturreservat och därtill anknutna reservatsföreskrifter inte omfattas av Regelrådets granskning. Regelrådet lämnar därför inte något yttrande i ärendet.

Länsstyrelsen i Västernorrlands förslag till beslut och skötselplan för det planerade naturreservatet Norr om Stormyran, Sollefteå kommun

 Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till bildande av naturreservatet Sör-Lappmyran, Kramfors kommun

Såvitt Regelrådet kan finna medför föreslaget – till den del det utgörs av föreskrifter i regeringsformens mening – begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.

Remissvar avseende Länsstyrelsens i Västernorrland förslag till beslut om naturreservat och skötselplan för Gideåbergsmyrarna

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.

Remissvar avseende Förslag till bildande av naturreservatet Slammerstaden, Sollefteå kommun

Såvitt Regelrådet kan finna medför föreslaget – till den del det utgörs av föreskrifter i regeringsformens mening – begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.

Remissvar avseende Förslag till bildande av naturreservatet Leringåsen, Ånge kommun

Såvitt Regelrådet kan finna medför föreslaget – till den del det utgörs av föreskrifter i regeringsformens mening – begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.

Förslag till föreskrifter för det planerade naturreservatet Kvarnhusberget, Örnsköldsviks kommun

De föreslagna föreskrifterna medför såvitt kan bedömas begränsade ekonomiska effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.

Förslag till bildande av naturreservatet Felåsen

De föreslagna föreskrifterna medför såvitt kan bedömas begränsade ekonomiska effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.

Förslag till föreskrifter för det planerade naturreservatet Grenigtmyran, Härnösand kommun

De föreslagna föreskrifterna medför såvitt kan bedömas begränsade ekonomiska effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.

Förslag till bildande av Oringsjö naturreservat

Rubricerade ärende, diarienummer 511-18311-07, har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan finna medför de föreslagna reglerna – till den del de utgör föreskrifter i regeringsformens mening – begränsade effekter för företag. Regelrådet lämnar därför inget yttrande i detta ärende.

Förslag till föreskrifter för det planerade naturreservatet Maljan, Ånge kommun

Rubricerade ärende, diarienummer 511-3715-04 har remitterats till Regelrådet. De föreslagna föreskrifterna medför såvitt kan bedömas begränsade ekonomiska effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.

Förslag till utvidgning av Gammtrattens samt Västanåhöjdens naturreservat

Rubricerade ärenden, diarienummer 511-18420-06 och 511-3184-02, har remitterats till Regelrådet. De föreslagna ändringarna medför såvitt kan bedömas begränsade ekonomiska effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i dessa ärenden.

Alla nyheter