Föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka smittspridning av covid-19

Rubricerade ärende, ert diarienummer 213-53170-2020, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i uppgift att granska kvaliteten på konsekvensutredningar som ligger till grund för förslag till föreskrifter. Eftersom föreskrifterna i detta fall har beslutats innan konsekvensutredningen har remitterats omfattas inte konsekvensutredningen av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig över remissen.

Föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka smittspridning av covid-19

Rubricerade ärende, ert diarienummer 213-50377-2020, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i uppgift att granska kvaliteten på konsekvensutredningar som ligger till grund för förslag till föreskrifter. Eftersom föreskrifterna i detta fall har beslutats innan konsekvensutredningen har remitterats omfattas inte konsekvensutredningen av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig över remissen.

Yttrande över förslag till föreskrifter om miljökvalitetsnormer för vattenförekomster

Vattenmyndigheterna föreslår undantag från kravet att uppnå god ekologisk potential för kraftigt modifierade vattenförekomster genom sänkta miljökvalitetskrav för 485 av 658 vattenförekomster som är kraftigt modifierade av vattenkraft. De sänkta kraven införs genom ändringar i länsstyrelsernas föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Sveriges fem vattendistrikt: Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, Södra Östersjön och Västerhavet. För varje vattenförekomst anges vilken ekologisk potential och kemisk ytvattenstatus som ska uppnås och vid vilken tidpunkt samt vilken kravnivå som ska uppnås för varje kvalitetsfaktor.

Yttrande över Länsstyrelsernas förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Remissen innehåller Länsstyrelsernas förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Av föreskriftsförslaget framgår vilka verksamhetsutövare som omfattas, vilken riskbedömning av kunder som dessa måste ha samt vilka rutiner som berörda verksamheter behöver upprätta och följa. Av förslaget framgår likaså att anställda i de berörda verksamheterna behöver genomgå utbildning samt vidta åtgärder för kundkännedom. Verksamheter som omfattas av föreskrifterna behöver bevara handlingar och uppgifter på ett betryggande sätt och ha en intern kontroll över verksamheten.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018, då Länsstyrelsens allmänna föreskrifter i Stockholms län (01 FS 2010:01), Västra Götalands län (14 FS 2009:534) samt Skåne län (12 FS 2009:174) upphör att gälla.

Yttrande över Länsstyrelsen i Västra Götalands läns förslag till ändring i föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Till följd av att de internationella standarderna inom Financial Action Task Force har reviderats, har ändringar genomförts den 1 augusti 2015 i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Med anledning av att lagen har ändrats, föreslår länsstyrelsen att ändringar görs i myndighetens föreskrifter (12FS 2009:174, 01FS 2010:1, 14FS 2009:534) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Förslaget avser ändringar om främst företagens riskbedömning, hantering av kunder som varit personer i politiskt utsatt ställning och bevarande av uppgifter om åtgärder vid granskning av transaktioner. Det införs en ny bestämmelse om att företag ska ha rutiner för att göra riskbedömning av sin verksamhet, som de även ska utvärdera och uppdatera. Det föreslås vidare en ändring som förtydligar hur och när kartläggning och riskbedömningen ska utföras. Riskbedömningen ska göras på ett lämpligt sätt med hänsyn till tillföretagets verksamhet, omfattning och komplexitet. Den ska vidare innehålla en analys av företagets kunder, produkter, tjänster samt andra för verksamheten relevanta faktorer, såsom distributionskanaler och geografiska områden. Förslaget innebär vidare att riskbedömningen ska utvärderas regelbundet och minst årligen samt även uppdateras vid behov.

Förslaget innebär dessutom att företag ska ha tillförlitliga och tillräckliga uppgifter för att avgöra om kunden eller dennes huvudman är en person i politiskt utsatt ställning. Av de nya bestämmelserna i penningtvättslagen följer att en riskbedömning ska göras av personer i politiskt utsatt ställning 18 månader efter att denne har upphört att inneha funktionen och till dess personen inte längre anses medföra en risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Förslaget till ändring i föreskrifterna preciserar närmare hur denna riskbedömning ska utföras. Förslaget innebär slutligen att uppgifter och beslut om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska dokumenteras och bevaras i fem år.

 

Förslag till föreskrifter om miljökvalitetsnormer för yt- och grundvattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt

Av förslaget framgår inte vilka faktiska effekter förslaget kan få för företag. Sådana effekter kan avläsas först då behov av åtgärder har fastställts och föreskrifter om dessa direkt berör företagen i vattendistriktet. Regel­rådet förutser att dessa väntade föreskrifter sänds till Regelrådet för  granskning. Mot denna bakgrund avger Rege­l­rådet inte något yttrande i det nu aktuella ärendet.

Alla nyheter