Länstyrelsens i Gotlands län förslag till sammanställning över vägar och vissa lokala trafikföreskrifter inom Gotlands län

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Länsstyrelsens i Gotlands län förslag till lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsningar på väg 699, Fårö

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Länsstyrelsen i Gävleborgs läns förslag till föreskrifter om förebyggande åtgärder för att förhindra spridning av kräftpest

Länsstyrelsen i Gävleborgs läns förslag till föreskrifter om förebyggande åtgärder för att förhindra spridning av kräftpest Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Länsstyrelsen i Västernorrlands förslag till naturreservatsbildning i Långmon, Sollefteå kommun

Länsstyrelsen i Västernorrlands förslag till naturreservatsbildning i Långmon, Sollefteå kommun Rubricerade ärende, diarienummer, 511-12150-08, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Länsstyrelsens i Gotlands län förslag till lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på enskild väg

Länsstyrelsens i Gotlands län förslag till lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på enskild väg Rubricerade ärende, ert diarienummer 258-2288-11, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Länsstyrelsens i Gotlands läns förslag till lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning på enskild väg från anslutningen av väg 149 till Visby flygplats, Gotlands kommun

Länsstyrelsens i Gotlands läns förslag till lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning på enskild väg från anslutningen av väg 149 till Visby flygplats, Gotlands kommun Rubricerade ärende, diarienummer 258-2282-11, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på del av väg 149 samt om stopplikt på enskild väg före utfart på väg 149, Lummelunda, Gotlands kommun

Förslag till lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på del av väg 149 samt om stopplikt på enskild väg före utfart på väg 149, Lummelunda, Gotlands kommun Rubricerade ärende, diarienummer 258-1703-11 och 258-1855-11, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Remissvar avseende Länsstyrelsens förslag till beslut om inrättande och föreskrifter för skötsel av naturreservat Gräsö östra skärgård, Östhammars kommun

Länsstyrelsens förslag till beslut om inrättande och föreskrifter för skötsel av naturreservat Gräsö östra skärgård, Östhammars kommun Rubricerade ärende, diarienummer 511-9323-09, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Remissvar avseende Länsstyrelsens förslag till beslut om inrättande och föreskrifter för skötsel av naturreservat Skallberget, Örnsköldsviks kommun

Länsstyrelsens förslag till beslut om inrättande och föreskrifter för skötsel av naturreservat Skallberget, Örnsköldsviks kommun Rubricerade ärende, diarienummer 511-9157-07, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över Länsstyrelsens allmänna föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

De av Länsstyrelsen föreslagna föreskrifterna föranleds av den nya lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som implementerar det tredje penningtvättsdirektivet 1 . Förslagen innehåller bestämmelser om åtgärder som ett företag ska genomföra för att förhindra att dess verksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. I föreskrifterna anges bl.a. vad som avses med ett riskbaserat förhållningssätt, rutiner, kundkännedom, uppgifts- och granskningsskyldighet samt utbildning och skydd av anställda. Enligt Länsstyrelsen har föreskrifterna till syfte att tydliggöra tolkningen av de krav som lagen ställer på verksamhetsutövare om riskbaserad kundkännedom, bevarande av handlingar och rapportering. De föreslagna föreskrifterna ska tillämpas av företag som står under Länsstyrelsernas tillsyn och som bedriver verksamhet som avser bokförings- och revisionstjänster, skatterådgivning, vissa typer av oberoende juristtjänster. Föreskrifterna ska också tillämpas på yrkesmässig handel med varor till den del verksamheten avser försäljning mot kontantbetalning till ett belopp motsvarande minst 15 000 euro. Enligt den upprättade konsekvensutredningen påverkar förslagen en stor mängd företag, bl.a. 2 000 oberoende jurister och 5 000 redovisningskonsulter. De krav som följer av lagen och nu aktuella förslag innebär att administrativa och andra kostnader för företagen ökar. I konsekvensutredningen anförs att de administrativa kostnaderna som följer av föreskrifterna är svåra att beräkna med hänsyn till de vitt skilda branscher som omfattas av förslagen.

Yttrande över Länsstyrelsen i Västernorrlands förslag om planerad naturreservatsbildning

Beslut om bildande av naturreservat och därtill anknutna reservatsföreskrifter utgör enligt Regelrådets uppfattning inte utfärdande av författning i regeringsformens mening ( jfr Håkan Strömberg, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, tredje upplagan, Juristförlaget i Lund, 1999, s. 42).  Länsstyrelsens förslag omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Av denna anledning tar Regelrådet inte ställning i sak till förslaget.

Alla nyheter