Förslag till nya föreskrifter om lönestatistik

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till nya föreskrifter om lönestatistik

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik avseende EU-undersökningen arbetskraftskostnadens nivå och struktur 2020

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2020/32, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till ändrade föreskrifter om kompletterande uppgifter till statistik om bonus m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2019/74, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till ändrade föreskrifter om uppgifter till konjunkturstatistik om löner i privat sektor

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2019/73, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Remissvar över Medlingsinstitutets konsekvensutredning angående förändringar i uppgiftslämnandet till lönestrukturstatistiken

Remissen innehåller inget förslag till författningstext och omfattas därmed inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avger därför inte något yttrande i detta ärende.

Alla nyheter