Förslag till föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid allmän och särskild fastighetstaxering 2023 och föreskrifter om värderingen av lantbruksenheter vid 2023 års allmänna fastighetstaxering

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till föreskrifter om undantag från skyldighet som gäller kassaregister

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till föreskrifter om konto- och värdefackssystem

En ny föreskrift föreslås till följd av krav i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015:849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG – det så kallade fjärde penningtvättsdirektivet.

Förslaget avser hur institut ska ge tillgång till uppgifter i konto- och värdefackssystemet, det vill säga vilka kommunikationssätt som ska användas. Vidare att institut ska lämna svar på mottagna förfrågningar inom tio sekunder, att institut normalt ska ha uppkoppling till tjänsten varje dag kl. 04-23 och att längre planerade avbrott för service ska anmälas minst fem arbetsdagar i förväg till Skatteverket. Att tekniska nycklar och certifikat ska utbytas med Skatteverket och att de ska förvaras oåtkomliga för obehöriga. Vidare regleras hur autentisering och auktorisering görs samt att både frågor och svar ska loggas av såväl myndigheter som institut och sparas i fem år.

Yttrande över förslag till föreskrifter om kassaregister

Remissen innehåller förslag till

·       Föreskrifter om standardexport av data i journalminne från kassaregister

·       Ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på kassaregister.

·       Ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:10) om användning av kassaregister.

Förslag till föreskrifter om värdering av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter vid 2022 års förenklade fastighetstaxering och föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2022

Rubricerade ärende, era diarienummer 8-702450 och 8-102547, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslagen inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till ändring i föreskrifter (SKVFS 2014:7) avseende säkerhet i vissa fall och i föreskrifter (SKVFS 2014:6) om tillsynen över att skattepliktiga alkohol- och tobaksvaror förstörs, med flera

Remissen avser förslag till ändring i föreskrifter (SKVFS 2014:7) avseende säkerhet enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt och lagen om skatt på energi samt förslag till ändring i föreskrifter (SKVFS 2014:06) om tillsynen över att skattepliktiga alkohol- och tobaksvaror förstörs. Remissen avser även förslag till nya föreskrifter om den som bedriver verksamhet i exportbutik.

 

Till följd av regeringens proposition 2020/21:112 ”En heltäckande tobaksbeskattning — för ökad tydlighet och enhetlighet” föreslås ändring av Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2014:7. Propositionens förslag innebär att en säljare som säljer snus, tuggtobak eller övrig tobak till Sverige genom distansförsäljning ska vara anmäld hos Skatteverket och ställa säkerhet för betalning av skatten på de varor som sänds från det andra EU-landet. Den som bedriver eller avser att bedriva distansförsäljning vid mer än enstaka tillfälle av tuggtobak eller övrig tobak kan ansöka om godkännande som registrerad distansförsäljare. Även en registrerad distansförsäljare ska ställa säkerhet för betalning av skatten på den tobak som säljs från det andra EU-landet. Slutligen föreslås att den som inte är godkänd lagerhållare och som från annat EU-land yrkesmässigt för in eller tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak ska anmäla varorna till Skatteverket och ställa säkerhet för betalning av skatten på tobaken. Skatteverkets föreslagna ändring av SKVFS 2014:7 avser bestämmelser om vilka alternativa former av säkerhet som ska vara godkända för distansförsäljare av snus, tuggtobak och övrig tobak.

 

Enligt ny bestämmelse i år i lag (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter samt enligt förslag till lag (1994:1563) om tobaksskatt (regeringens proposition 2020/21:112) framgår att skattepliktiga tobaksvaror och nikotinhaltiga produkter som ägs av en godkänd lagerhållare och som förstörs under tillsyn av Skatteverket inte ska beskattas. Det nu remitterade förslaget till ändring i SKVFS 2014:6 avser vilka åtgärder som godkända lagerhållare har att vidta för att skattepliktiga varor eller produkter som förstörs ska anses ha förstörts under tillsyn av Skatteverket.  Enligt förslaget ska den som avser att förstöra skattepliktiga nikotinhaltiga produkter under tillsyn av Skatteverket anmäla detta skriftligen till Skatteverket. Det föreslås att anmälan ska göras av den godkände lagerhållaren.

Förslaget avseende nya föreskrifter om den som bedriver verksamhet i exportbutik innebär att särskilda bokföringsregler införs för exportbutikers försäljning enligt lag (1999:445) om exportbutiker. Vissa centrala begrepp definieras för att avgränsa tillämpningen till den egentliga exportbutiksverksamheten. Vissa krav införs på bokföringen vid försäljning till tredjelandspassagerare som innebär att verifikationer bevaras med uppgifter från färdhandlingen som visar avreseflygplats där exportbutiken är belägen, ankomstflygplats i tredjeland, flygnummer och datum och tidpunkt för försäljningen. Med anledning av de föreslagna ändringarna kommer de föreskrifter om beslutats genom Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2001:7) att upphävas.

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om kassaregister

Remissen innehåller nya förslag till föreskrifter om kassaregister. Bakgrunden är att marknaden sedan flera år har efterfrågat att Skatteverket ska ta fram ett alternativ till kontrollenheterna som kom ut på marknaden år 2010. Önskemålet är att det ska vara tillåtet för ett kassaregister att kunna buffra kvittodata så att ett företag alltid ska kunna ta fram ett kassakvitto till kund. Problemet med detta, enligt förslagsställaren, är att det är tekniskt svårt med funktioner som tillåter buffring eftersom det måste ske på ett sådant säkert sätt att kvittodata inte kan manipuleras eller ändras i efterhand utan att det kan spåras vid en skattekontroll.

Kontrollsystemet SKVFS 2014:8 har tagits fram som ett alternativ till kontrollenheten. Genom kontrollsystemet SKVFS 2014:8 tillkom en funktion som medger att ett tillverkardeklarerat kassaregister får buffra kvittouppgifter. Kontrollsystemet innebär att företag kan ta fram ett kassakvitto till en kund trots att kommunikationen inte fungerar med kontrollsystemets kontrollserver. Det anges vara en skillnad mot kontrollenheterna där kassaregistret alltid måste vara i direktkontakt med sin kontrollenhet för att kunna ta fram ett kassakvitto. Problem uppstår om kassaregistret är anslutet till sin kontrollenhet över internet och förbindelsen tillfälligt går ner. Då kan företaget inte ta fram ett kassakvitto innan förbindelsen över internet har återupprättats.

Bestämmelserna i kontrollsystemet SKVFS 2014:8 är många och de är mycket tekniska till sin karaktär. Det anges vara en direkt följd av de svårigheter som det innebär att kunna uppnå tillräcklig säkerhet för bevarande av kvittodata i en miljö där kassaregister är datorbaserade. Marknaden har därför valt att inte ta fram något kontrollsystem enligt SKVFS 2014:8 eftersom kraven i nämnda föreskrift har upplevts för höga och att vissa funktionskrav kunde utformats på ett annat sätt, samt att det inte har funnits marknadsförutsättningar. Marknadens behov av ett kontrollsystem med funktion att kassaregister ska kunna genomföra försäljning om internet tillfälligt går ned kvarstår dock. Även för Skatteverket finns det ett behov av att kontrollsystem kommer ut på marknaden. Skatteverket har därför i dialog med marknaden tagit fram ett kontrollsystem som förväntas uppfylla såväl en del av marknadens som Skatteverkets önskemål och krav.

Med anledning av det nämnda föreslår Skatteverket nya föreskrifter om kontrollsystem till kassaregister, SKVFS 2014:8. Efter dialog med marknaden föreslår Skatteverket ett stort antal ändringar i SKVFS 2014:8. Av praktiska och ändamålsenliga skäl väljer Skatteverket att ta fram helt nya föreskrifter om kontrollsystem till kassaregister, SKVFS 2020:X. När dessa träder i kraft upphör samtidigt SKVFS 2014:8.

Ändringarna i SKVFS 2020:X jämfört med SKVFS 2014:8 anges nästan uteslutande avse ändringar av funktionskraven utan förändring av strukturen i SKVFS 2014:8. Strukturen bygger bland annat på att kopia av kvittouppgifter bevaras centralt i en kontrollserver som betjänas av en aktör som tillhandahåller kontrollsystemtjänster till många företag. En väsentlig skillnad anges vara att kontrollsystemet SKVFS 2020:X har en version för möjlighet för kassaregister att buffra och en version där kassaregister inte får buffra.

SKVFS 2020:X innebär att det blir ett antal nödvändiga följdändringar i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på kassaregister och Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:10) om användning av kassaregister.

Datum för ikraftträdande för de nya och ändrade författningarna anges inte.

Förslag till föreskrifter avseende den allmänna fastighetstaxeringen 2021

Rubricerade ärende, ert diarienummer 8-99021 och 8-99130, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Skatteverkets förslag till föreskrifter om periodisk sammanställning

Rubricerade ärende, ert diarienummer 202 202835-19/111, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till föreskrifter om förfarandet vid märkning och färgning av oljeprodukter

Rubricerade ärende, diarienummer 202 254784-19/111, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig

Förslag till Skatteverkets föreskrifter om värderingen av lantbruksenheter vid 2020 års och senare års fastighetstaxeringar respektive förslag till föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2020

Rubricerade ärende, diarienummer 202 29721-19/111 och 202 29741-19/111, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerade ärenden kunnat konstatera att förslagen inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig

Skatteverkets förslag till föreskrifter om uttag av vägavgift för fordon som saknar uppgift om EURO-klass i vägtrafikregistret

Rubricerade ärende, diarienummer 202 138561-19/111, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Skatteverkets förslag till föreskrifter om vissa generella undantag från skyldigheten att använda kassaregister

Rubricerade ärende, ert diarienummer 202 423838-18/111 och 202 441778-18/111, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget såvitt kan bedömas inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Skatteverkets förslag till föreskrifter om värderingen av hyreshus-, ägarlägenhets-, industri- och elproduktionsenheter vid 2019 års allmänna fastighetstaxering

Rubricerade ärende, diarienummer 202 30167-18/111, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Skatteverkets förslag till föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid allmän och särskild fastighetstaxering 2019

Rubricerade ärende, diarienummer 202 164166 18/111, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Skatteverkets ändrade föreskrifter om elektronisk ansökan om återbetalning eller kompensation av energiskatt i vissa fall

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till föreskrifter, undantag från skyldighet som gäller kassaregister med mera

Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2013:18 om undantag från skyldigheter som gäller kassaregister ersätts av nya föreskrifter där två nya paragrafer läggs till. Den ena paragrafen avser ett generellt undantag för allmän trafik som bedrivs av kollektivtrafikföretag, så att dessa företag inte längre ska behöva ansöka om undantag från användande av kassaregister. Den andra paragrafen avser en förlängning av det generella undantaget för företag som säljer spel genom ombud.

En förlängning av det generella undantaget gällande skyldigheter kopplat till kassaregister föreslås även för lotterier, vilket omfattar tivoliverksamhet. Undantaget har gällt sedan år 2014 och förlängs med två år åt gången, vilket nu medför en förlängning till om med år 2019.

Förskrifter föreslås om undantag för år 2018 för företag som säljer biljetter som registreras i ett externt webbaserat försäljningssystem. Skatteverket kommer att upphöra med undantag enligt den förteckning över terminalsystem som idag finns i SKVFS 2016:19. Det medför att alla företag som har ett webbaserat försäljningssystem ska omfattas av undantaget, det vill säga oberoende av vilket terminalsystem företaget har.

Enligt förslaget ändras föreskrifter SKVFS 2014:10 om användning av kassaregister genom nya föreskrifter, så att utländska företag utan fast driftställe i Sverige inte längre ska ha krav på sig att förvara kassaregistret och dess kontrollenhet i Sverige. Det klistermärke som ska placeras på kassaregistret och som Skatteverket med nuvarande regler skickar till företaget efter att en anmälan om kassaregister har gjorts i verkets e-tjänst ska, enligt förslaget, utgå. Ett undantag från märkning av kassaregistren för dessa företag föreslås därmed. En utökad möjlighet för företagen föreslås också så att de även får använda danska och norska som språk på kvitton och rapporter.

Yttrande över Skatteverkets promemoria Personalliggare i fler verksamheter

Remissen innehåller förslag till ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) och i lagen om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

I sak anges förslaget innebära en utvidgning av systemet med personalliggare till att omfatta fler verksamhetsområden. Vidare föreslås en utvidgning av vad som omfattas av skyldigheten att föra personalliggare vid s.k. blandad verksamhet. Därutöver föreslås att arbete som utförs av enskilda näringsidkare, företagsledare i fåmansföretag och fåmanshandelsbolag och dessa personers familjemedlemmar ska antecknas i personalliggaren i de fall det finns en skyldighet att föra en sådan. Dem föreslagna utvidgningen anges innebära dels att området frisörsverksamhet, som redan omfattas, utvidgas till att inbegripa även annan kropps- och skönhetsvårdsverksamhet. Vidare föreslås att det läggs till två helt nya områden, fordonsserviceverksamhet samt livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet. I en personalliggare ska dokumenteras nödvändiga identifikationsuppgifter för näringsidkaren och löpande dokumenteras nödvändiga identifikationsuppgifter för de personer som är verksamma i näringsverksamheten.

Skatteverkets förslag till föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid allmän och särskild fastighetstaxering 2018 samt förslag till föreskrifter om värderingen av småhusenheter vid 2018 års och senare fastighetstaxeringar

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om elektronisk ansökan om återbetalning eller kompensation av energiskatt i vissa fall

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om elektronisk ansökan om återbetalning eller kompensation av energiskatt i vissa fall.

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om att sökanden som regel ska använda Skatteverkets e-tjänst utom i vissa specifika undantagsfall. Undantagen avser fall där sökanden inte kan få svensk e-legitimation. I dessa fall ska ansökan ske på fastställt formulär via Skatteverkets webbplats. Detsamma gäller juridisk person som saknar svenskt organisationsnummer.

 

Alla nyheter