Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om upplagshavares lagerbokföring enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt respektive lagen om skatt på energi

I remissen ingår förslag till Skatteverkets föreskrifter om upplagshavares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen om skatt på energi, Skatteverkets föreskrifter om upplagshavares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen om alkoholskatt samt Skatteverkets föreskrifter om upplagshavares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen om tobaksskatt. I och med att de nya föreskrifterna träder i kraft ersätter de idag befintliga föreskrifter. Förslaget anges innebära att... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-skatteverkets-forslag-till-foreskrifter-om-upplagshavares-lagerbokforing-enligt-lagen-om-tobaksskatt-lagen-om-alkoholskatt-respektive-lagen-om-skatt-pa-energi/

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om säkerhet enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt och lagen om skatt på energi

Remissen innehåller Skatteverkets förslag till föreskrifter om säkerhet enligt lagen (2022:155) om tobaksskatt, lagen (2022:156) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi. Det regleras vad säkerheten ska bestå av. En säkerhet kan bestå av en garanti, och det finns i föreskrifterna ytterligare krav på vad garantin ska bestå av. Garantin ska vara utformad på ett sådant sätt att... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-skatteverkets-forslag-till-foreskrifter-om-sakerhet-enligt-lagen-om-tobaksskatt-lagen-om-alkoholskatt-och-lagen-om-skatt-pa-energi/

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om tillsynen över att skattepliktiga alkoholvaror, tobaksvaror och nikotinhaltiga produkter förstörs

De remitterade föreskrifterna gäller Skatteverkets tillsyn över att skattepliktiga alkoholvaror, tobaksvaror, och skattepliktiga e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter förstörs enligt lagen (2022:156) om alkoholskatt, lagen (2022:155) om tobaksskatt och lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. Det föreslås att den som avser att förstöra skattepliktiga alkoholvaror, tobaksvaror eller nikotinhaltiga produkter under tillsyn av Skatteverket ska anmäla detta skriftligt till Skatteverket.... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-skatteverkets-forslag-till-foreskrifter-om-tillsynen-over-att-skattepliktiga-alkoholvaror-tobaksvaror-och-nikotinhaltiga-produkter-forstors/

Förslag till föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid allmän och särskild fastighetstaxering 2023 och föreskrifter om värderingen av lantbruksenheter vid 2023 års allmänna fastighetstaxering

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Alla nyheter