Skolinspektionens förslag till ändring i Statens skolinspektions föreskrifter

Det framgår av rubricerad remiss att Skolinspektionen i sin konsekvensutredning gjort en välgrundad bedömning att föreskrifterna inte får effekter av betydelse för företag. Regelrådet ska enligt sitt uppdrag granska utformningen av förslag som kan få effekter av betydelse för företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Rubricerad remiss omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/skolinspektionens-forslag-till-andring-i-statens-skolinspektions-foreskrifter/

Skolinspektionens förslag till ändring i Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om betygsrätt för vuxenutbildning (SKOLFS 2011:155)

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende

Skolinspektionens förslag till föreskrifter om ansökan om att anordna delar av undervisningen på engelska, föreskrifter om ansökan om att bedriva utbildning utan att tillämpa timplan samt föreskrifter om ansökan om att använda färdighetsprov från och med årskurs 4

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.

Alla nyheter