Förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E20, i Västra Götalands län

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Dalarnas län

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Jämtlands län

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över förslag till nya föreskrifter om bärighetsklasser i Västernorrlands län

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om bärighetsklasser i Västernorrlands län. Förslaget innebär att 7 vägsträckor upplåts till vägnätet för bärighetsklass 4 (BK4). Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 28 december 2022.

Alla nyheter