Remiss av Affärsverket svenska kraftnäts rapport Översyn av de statliga insatserna för dammsäkerhet

Remiss av Affärsverket svenska kraftnäts rapport Översyn av de statliga insatserna för dammsäkerhet Rubricerade ärende, ert diarienummer N2010/4863/E, har remitterats till Regelrådet. Remissen innehåller ingen författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Mot denna bakgrund avstår Regelrådet ifrån att yttra sig.