Remissvar över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om trafiksignaler och upphävande av Trafiksäkerhetsverkets trafiksignalföreskrifter

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.